Zelfstandigenaftrek

Als u inkomstenbelasting moet betalen heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. Begint u een bedrijf, dan kunt u voor nog een aftrek in aanmerking komen: de startersaftrek. En per 1 januari 2007 is er nog de MKB vrijstelling(zie onder) bijgekomen.

  • Wanneer hebt u recht op aftrek?
  • Hoogte zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek

Wanneer hebt u recht op aftrek?

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u in het jaar van aangifte aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • op 1 januari was u jonger dan 65 jaar;
  • u heeft minimaal 1225 uur in uw bedrijf gewerkt;(zie onder)
  • u runt zelf het bedrijf;

sinds 1998 stelt de Belastingdienst een extra voorwaarde. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u voldoen aan het ‘hoofdzakelijkheidscriterium’. Dit houdt in dat u tenminste vijftig procent van uw arbeidstijd in uw onderneming werkzaam moet zijn.
Het hoofdzakelijkheidscriterium is vooral ongunstig voor ondernemers die gedwongen zijn een baan in loondienst aan te houden, omdat hun inkomsten uit onderneming ontoereikend zijn. Een ander punt van kritiek is het feit dat hard werken wordt bestraft: een ondernemer die meer dan veertig uur per week werkt, moet meer tijd in zijn onderneming steken om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek.

Door de zelfstandigenaftrek valt uw belastbaar inkomen aanzienlijk lager uit. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van de winst. Er geldt: ‘Hoe hoger de inkomsten uit onderneming, hoe lager de aftrek’.

Ook als u maar een deel van het jaar ondernemer was, of als uw onderneming verlies lijdt, hebt u recht op zelfstandigenaftrek. Uiteraard moet u wel aan de eerdervermelde vereisten voldoen.

Wat moet u doen?

Indien op grond van het bovenstaande tot de conclusie komt dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek, dan hoeft u op het aangiftebiljet alleen maar het bedrag in te vullen dat voor u geldt. De Belastingdienst gaat na of u inderdaad aan alle eisen voldoet. Is dat zo dan gaat de verwerking van de aftrek in uw belastbaar inkomen automatisch.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost bij de berekening van uw winst op uw Aangifte inkomstenbelasting. U neemt de zelfstandigenaftrek dus mee bij de berekening van de winst uit uw onderneming. Voor de zelfstandigenaftrek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u drijft de onderneming feitelijk zelf
  • u was op 1 januari nog geen 67 jaar
  • u voldoet aan het urencriterium.(zie onder)

Zelfstandigenaftrek 

 

 2023

 € 5.030

 

Een startende ondernemer heeft recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek  indien hij in de vijf voorafgaande kalenderjaren niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek heeft genoten.

Startersaftrek

Als beginnende ondernemer heeft u de eerste vijf jaar van uw ondernemerschap drie keer recht op de startersaftrek. Deze aftrek mag u bij de zelfstandigenaftrek optellen.
Voor startende ondernemers geldt niet de eis dat zij meer dan de helft van hun voor werk beschikbare tijd aan hun bedrijf hebben besteed. Een starter komt dus al in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als hij minstens 1225 uur in zijn bedrijf heeft ‘zitten’. Voor vrouwelijke zelfstandigen is het in het jaar van een zwangerschapen/of bevalling moeilijk om aan deze eis te voldoen. Voor hen geldt in dat jaar een urencriterium van 700 uur.

U krijgt startersaftrek als:

· indien u dit jaar tenminste 1.225 uur voor de eigen onderneming heeft gewerkt(zie onder)
· in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren niet voor eigen rekening een onderneming hebt gedreven.
· in de vijf voorafgaande jaren aan het jaar waarop u ondernemer bent geworden, u niet meer dan tweemaal recht had op zelfstandigenaftrek.
Bent u, bijvoorbeeld, in 1997 een eigen bedrijf begonnen en heeft u in 1998, 1999 en 2000 zelfstandigenaftrek genoten, dan heeft u dit jaar geen recht meer op startersaftrek.

Verlies verrekenen

Door als starter de vrije afschrijving optimaal te benutten, kan over 2011 een (fiscaal) verlies uit de onderneming ontstaan. Dat verlies kan worden verrekend met de positieve inkomsten (bijv. vanwege uw inkomsten uit arbeid) in de drie voorafgaande jaren. Dat levert een directe belastingteruggave op, waarmee de liquiditeitspositie van uw onderneming kan worden verbeterd. Door de vrije afschrijving kan zo de belastingbesparing op afschrijvingen worden gemaximaliseerd.

Welke uren tellen mee voor het urencriteriumvan 1.225 uur:

Alle uren die zijn besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming.
Ook tellen mee reistijd(incl. woon-werkverkeer), acquisitie, administratie, organisatie, studie, het bouwen van een website, schoonmaken, inkoop voor de onderneming enz. Gemiddeld moet je 25 uur per week werkzaam zijn voor de onderneming als je ook nog eens 3 week vakantie neemt.

MKB-Vrijstelling:

Per 1 januari 2007 is er nog een nieuwe vrijstelling bij gekomen de MKB-Vrijstelling. Deze vrijstelling wil zeggen dat er van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek nog eens 10% in mindering mag worden gebracht voor de belastbare fiscale winst welke u op uw aangifte invult.